Valken työntekijät os.502 <Teollisuusliitto>
Työympäristön hyväksi

Työympäristötoiminta käsittää paljon eri tehtäviä. Perinteisen tapaturmien torjunnan lisäksi siihen kuuluvat myös työelämän kehittäminen, työhyvinvointi sekä asiat, jotka liittyvät sosiaalipolitiikkaan, tasa-arvooon ja yhdenvertaisuuteen.

Teollisuusliiton työympäristötoiminta on työsuojeluvaltuutettujen, luottamushenkilöiden sekä jäsenten tukemista ja neuvontaa. Se on myös koulutusta, kehittämistä ja neuvottelutoimintaa sekä vaikuttamista työnantajiin, järjestöihin, ministeriöihin ja lainsäädäntöön.

Työsuojelun kehittäminen on yhä3Behtosopimusneuvotteluihin ja liiton edunvalvontaan sekä toimialojensa neuvontapalveluiden järjestämiseen.

Teollisuusliitossa työympäristöasioita hoitaa työympäristöyksikkö.

Työsuojelu työpaikalla

Turvallisten ja terveellisten työolojen perustana on työpaikkojen oma-aloitteinen toaan työehtosopimusneuvotteluihin ja liiton edunvalvontaan sekä toimialojensa neuvontapalveluiden järjestämiseen.

Teollisuusliitossa työympäristöasioita hoitaa työympäristöyksikkö.

Työsuojelu työpaikalla

Turvallisten ja terveellisten työolojen perustana on työpaikkojen oma-aloitteinen toiminta.

Työnantajan velvollisuus on huolehtia siitä, että työympäristö ja työolosuhteet ovat turvalliset. Myös suojainten ja apuvälineiden hankkiminen, työhön perehdyttäminen, työterveyshuollon järjestäminen ja varhainen epäkohtiin puuttuminen kuuluvat työnantajalle.

Työntekijöillä on velvollisuus huolehtia oman ja työtoverien turvallisuuden varmistamisesta, noudattaa työnantajan ohjeita ja määräyksiä, käyttää suojaimia ja apuvälineitä, ilmoittaa vioista ja puutteista esimiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle sekä käyttäytyä asiallisesti muita kohtaan.

Viranomaisena työsuojeluhallinto huolehtii työolojen vähimmäisvaatimuksista ja niiden noudattamisesta.

Yhteistoiminta

On tärkeää, että työpaikoille luodaan toimiva työsuojeluorganisaatio. Työsuojelun yhteistoimintahenkilöt toimivat asiantuntijoina edistämässä työpaikan työoloja. Työsuojelun yhteistoiminnan osapuolia työpaikalla ovat työnantaja ja työntekijät. Työsuojelupäällikkö edustaa yhteistoiminnassa työnantajaa. Isommilla työpaikoilla työntekijät valitsevat edustajakseen työsuojeluvaltuutetun ja lisäksi niihin tulee perustaa työsuojelutoimikunta. Työmarkkinajärjestöjen sopimuksissa on lisäksi säännöksiä työsuojeluasiamiehistä. Lue lisää.

Työsuojeluvaalit järjestetään kahden vuoden välein marras-joulukuussa.
Lue lisää työsuojeluvaaleista.

Aluehallintoviraston Työsuojelun vastuualueen velvollisuus on puuttua esiin tulleisiin epäkohtiin, jos niitä ei ole saatu ratkaistuksi työpaikalla.

Työsuojelukoulutus

Teollisuusliitto kouluttaa työsuojeluhenkilöitä muun muassa Murikka-opistossa. Lisätietoja koulutuksesta saat liiton koulutusyksiköstä, työympäristöyksiköstä tai Murikka-opistosta. Liitto järjestää myös ammattiosastoille työsuojelukoulutusta.

Työalatoimikunnat

Työn vaarat ja haitat ovat erilaisia eri toimialoilla, samoin työyhteisöt, työprosessit, tavat ja käytännöt. Siksi myös työsuojelutoiminta on erilaista alasta riippuen. Työturvallisuuskeskuksen yhteydessä toimii neljä toimialaryhmää sekä 21 teollisuuden ja kuljetusalan työalatoimikuntaa, jotka kehittävät omien alojensa työsuojelua. Lue työalatoimikunnista lisää täältä.

Työalatoimikunnat tutuiksi -kysely

Työturvallisuuskeskuksen toiminnassa toimialakohtaisella toiminnalla on keskeinen merkitys. Toimintaa suunnitellaan suurelta osin toimialakohtaisissa työryhmissä – toimialaryhmissä ja työalatoimikunnissa. Voit tutustua niiden kokoonpanoon tarkemmin tästä.

Työsuojelu linkit
Sosiaali- ja terveysministeriö
Euroopan työterveys- ja turvallisuusvirasto
Työsuojelupiirit
Työturvallisuuskeskus
Tapaturmapäivä
Teollisuusliitto
HUUGO - Työelämän alkoholiohjelma
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Datahelp -webhotellit